اخبار حوزه دفتر روابط عمومی

معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با ارسال لوحی مشترک با رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران ، از  مدیر دفتر مدیریت مصرف وکاهش آب بدون درآمد شرکت آبفا استان فارس به پاس مشارکت در ترجمه ی کتاب مهندسی آب و فاضلاب ،  قدردانی نمود.

۱۳۹۴/۰۸/۰۳

معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با ارسال لوحی مشترک با رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران ، از  مدیر دفتر مدیریت مصرف وکاهش آب بدون درآمد شرکت آبفا استان فارس به پاس مشارکت در ترجمه ی کتاب مهندسی آب و فاضلاب ،  قدردانی نمود.

۱۳۹۴/۰۸/۰۳

صفحه‌ها