معرفی قائم مقام و سرپرست های ۶ معاونت شرکت آبفا استان فارس

طی ابلاغ های جداگانه از سوی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، قائم مقام و سرپرست های ۶ معاونت این شرکت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، پس از ادغام شرکت آبفا شهری و روستایی استان فارس، طی ابلاغ های جداگانه از سوی علی بوستانی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس قائم مقام و سرپرست های ۶ معاونت این شرکت منصوب شدند. طی این ابلاغ ها سید محسن موسوی اصل به عنوان قائم مقام ، کرم الله ایرجی به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی ، اردوان نیکنام به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات، محمد علی قلندری به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری ، سید مهرداد اکبری به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه ی فاضلاب ،رضا عسکری به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه ی آب و رضا اسدی به عنوان سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان فارس منصوب شدند.

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱:۰۰بعدازظهر
خبر