کسب چند عنوان قهرمانی در مسابقات دارت کارکنان دولت توسط دارتر های شرکت آبفا استان فارس

مسابقات دارت کارکنان دولت در دو گروه آقایان و بانوان در شهر شیراز برگزار گردید و دارتر های شرکت آبفا استان فارس که در قالب دو تیم آقایان و بانوان در این مسابقات شرکت کرده بودند حائز ۴ عنوان برتر انفرادی و یک عنوان تیمی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، مسابقات دارت کارکنان دولت در دو گروه آقایان و بانوان در شهر شیراز برگزار گردیدکه از میان ۸ دارتر از شرکت آبفا استان فارس که در قالب دو تیم آقایان و بانوان در این مسابقات شرکت کرده بودند، ۴ عنوان برتر انفرادی و یک عنوان برتر تیمی حاصل شد.در همین راستا فاطمه ی دهقانی و مریم شریف نیا از تیم بانوان شرکت آبفا استان فارس به ترتیب حائز عناوین دوم و سوم انفرادی و قوام جعفری و سید محسن خضرایی از تیم آقایان این شرکت به ترتیب مقام های اول و سوم انفرادی را از آن خود نمودند.همچنین تیم دارت آقایان شرکت آبفا استان فارس نیز به عنوان دوم تیمی دست یافت.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰بعدازظهر
خبر